Adatkezelési Tájékoztató

 

 

Kedves Vásárlók és Webhely Látogatók!

Értékeljük bizalmukat, ezért nagyon fontos számunkra adataik védelme és tiszteletben tartjuk magánélethez való jogukat, valamint információs autonómiájukat a személyes adatok gyűjtésében, feldolgozásában és használatában. A következő tájékoztatóval az a célunk, hogy gyors és könnyű áttekintést nyújtsunk Önnek, milyen személyes adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel webhelyünk használatával kapcsolatban.

 

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Smiling Lizard Bt. (Székhely: HU- 1156 Budapest, Nyírpalota út 10. 7/43, Adószám: 24234267-1-42), mint adatkezelő (a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett https://dogz.hu oldalon (a továbbiakban: Weboldal) megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint a szolgáltatása nyújtása során megvalósuló adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

 

Elérhetőségeink

 • Adatkezelő: Smiling Lizard Bt
 • Székhely: 1156, Budapest Nyírpalota út 10. 7/43
 • adószám: 24234267-1-42
 • Elérhetőség: hello@smilinglizard.eu
 • Cégjegyzékszám: 01-06-785803

 

Az adatkezelés irányelvei

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az hello@dogz.hu e-mail címre, vagy az Adatkezelő (vagy közös adatkezelési cél esetében akár más, a Cégcsoportba tartozó adatkezelő) egyéb elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz.
 • a közös adatkezelésben résztvevők az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vannak a technika és tudomány mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választják, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. Adatkezelők az adatbiztonsággal kapcsolatos feladatai körében gondoskodnak különösen:
  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.
 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.
 • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg.
 • cookie-tájékoztató a tájékoztató végén került meghatározásra.

 

Fontos adatkezelési információk 

Kapcsolatfelvétel során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés
Ide tartozik a telefonon, skype-on, stb. keresztül történő megkeresés is. Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel és -tartás során megadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított. Cél: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás.
Adatkör Cél Jogalap Tárolási idő
név azonosítás

hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja

cél megvalósulásáig, vagy korábban, törlési kérelemig

e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
kérdés, kérés válaszadás, tájékoztatás
időpont kérdés, kérés beérkezésének regisztrálása, feldolgozása jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a beérkezés nyomonkövethetőségében ölt testet
adott válasz tartalma, időpontja válaszadás bizonyítása jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a válasz nyomonkövethetőségében ölt testet.

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatokhoz kapcsolódó adatkezelés
Cél: az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása. Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.
Adatkör Cél Jogalap Tárolási idő

név*
e-mail cím / levelezési cím / telefonszám*
kérdés, kérés tartalma
tájékoztatás adatkör

Azonosítás, megszólítás
Azonosítás, kapcsolattartás

Önkéntes hozzájárulás, ha az adatokat az érintett önkéntesen bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére (pl. érintett kérelmével kapcsolatos levelezés során) cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig
megállapodás, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybevételéről polgári jogi elévülési időben
adatok kezelése alapulhat harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén is, ilyen esetben a kapcsolatfelvétel során erről külön tájékoztatást ad az Adatkezelő, pl. a nem természetes személy ügyfél / partner kapcsolattartója adatainak kezelése (jogos) érdek megszűnéséig. Megjegyzés: egy levelezés bizonyítékául szolgálhat egy ellenőrzés során, ezért az Adatkezelő kezelheti azt elévülési időben, amelynek lejárta a jogos érdek megszűnésének időpontja lesz.

 

Érintetti – törzsvásárlói – nyilvántartás során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelési összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
az érintettek azonosítása, jogosultságainak megadása és ellenőrzése, kedvezmények nyújtása, az érintettek tájékoztatása a kizárólag törzsvásárlóknak szóló kedvezményekről, akciókról, egyebekről, kapcsolattartás megállapodáson alapul (a GDPR a 6. cikk 1. b. pontja), vagy az Adatkezelő jogos érdekén alapul, ha a törzsvásárlói státusz előnyeinek igénybevétele kapcsán létrejött megállapodásban az érintett képviselő/kapcsolattartó Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró természetes személyt (képviselő, kapcsolattartó) is, aki teljesítette a törzsvásárlóvá válás feltételeit és bekerült az e célt szolgáló nyilvántartásba név
cím
telefonszám
e-mail cím
korábbi vásárlások időpontjai
és értéke
A tagsági státusz az utolsó igénybe vett szolgáltatás igénybevételétől számított 3 (három) év után inaktívvá válik Érintettek

 

Kupon beváltása, felhasználása során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél: az ajándékutalvány/kupon beváltásának, felhasználásának lehetővé tétele, dokumentálása, későbbi bizonyíthatósága. Érintettek: Minden természetes személy, aki a kupon beváltása, felhasználása során beazonosítható, beazonosított. Forrás: érintettek.
Adatkör Cél Jogalap Tárolási idő

Beváltó (felhasználó) neve*

Azonosítás, megszólítás

Megállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett

8 évig

beváltás

Beváltás időpontja*
Beváltás értéke*
Kupon kódja

 

Üzletszerzés, piacbővítés érdekében történő megkeresés során kezelt adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
az érintett számára korábbi megkereséséhez kapcsolódó, de új szolgáltatás/termék felajánlása, így Adatkezelő piacának bővítése az Adatkezelő jogos érdeke Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki korábban megkereste az Adatkezelőt valamilyen szolgáltatás / termék igénnyel, és akik felé az Adatkezelő közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatás-ajánlást indít név, email cím/levelezési cím, telefonszám, korábbi szolgáltatás/termék, kapcsolódó szolgáltatás/termék Lásd az adatkezelés tájékoztatójában Érintettek

 

Weboldalra történő regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
az érintett adatainak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybevételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki a regisztráció során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított név*, telefonszám*, mobiltelefonszám, e-mail cím*, jelszó, cím (irányítószám, város, közterület, házszám, emelet), egyéb kérdés, kérés választott kommunikációs csatorna megjelölése, kedvencre vonatkozó adatok, szállítási mód megjelölése, fizetési mód megjelölése, különböző hírlevélre történő feliratkozás jelzése, Facebook profil érintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséig (pl. ha Adatkezelő jogos érdeke a regisztráció adatainak megőrzése annak ellenére, hogy érintett kéri az adatok törlését például várható jogvita miatt Érintettek

 

Weboldalra történő bejelentkezés összefoglaló táblázata
Cél: a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése. Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép. Forrás: érintettek
Adatkör Cél Jogalap Tárolási idő
e-mail cím*

azonosítás, bejelentkezés

Önkéntes hozzájárulás

Nyilvántartási rendszerben:
Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig
Naplófile-ban: polgári elévülési időben
jelszó*

Nyilvántartási rendszerben:
Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig
Naplófile-ban: polgári elévülési időben

FB bejelentkezés
bejelentkezés időpontja* azonosítás, bizonyítás Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet Naplófile-ban: polgári elévülési időben
bejelentkezés során használt IP cím* későbbi bizonyítás Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet Naplófile-ban: polgári elévülési időben

 

Weboldalon (webshopon) keresztül történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró kapcsolattartót is, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendel. Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró kapcsolattartót is, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendel. Forrás: érintettek.
Adatkör Cél Jogalap Tárolási idő

megrendelő neve*

azonosítás, megszólítás

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a)) 8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha létrejön a megállapodás. Ha nem jön létre, úgy e tényig (visszautasításig), vagy korábban, törlési kérelemig
Megállapodás (GDPR 6. cikk (1) b)), mert a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, ha a megállapodás létrejön és az érintettel történik a szerződéskötés 8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha létrejön a megállapodás. Ha nem jön létre, úgy e tényig (visszautasításig), vagy korábban, törlési kérelemig
Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f)), ha az érintett szervezet kapcsolattartója, képviselője, 8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha létrejön a megállapodás. Ha nem jön létre, úgy e tényig, vagy korábban, törlési kérelemig
Számlázás Jogi kötelezettség teljesítése 8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha történik számlázás. Ha nem történik, úgy e tényig, vagy korábban, törlési kérelemig

cégnév

azonosítás Önkéntes hozzájárulás Törlési kérelemig
Számlázás Jogi kötelezettség teljesítése 8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha történik számlázás. Ha nem történik, úgy e tényig, vagy korábban, törlési kérelemig

e-mail cím*

kapcsolattartás

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a))

Törlési kérelemig

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f)), ha az érintett szervezet kapcsolattartója, képviselője

telefonszám*

kapcsolattartás

Önkéntes hozzájárulás

Törlési kérelemig

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f)), ha az érintett szervezet kapcsolattartója, képviselője
címadatok* Számlázás Jogi kötelezettség teljesítése 8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján
adószám Számlázás Jogi kötelezettség teljesítése 8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján
megrendelt termék/szolg. adatai* Teljesítés és számlázás Jogi kötelezettség teljesítése 8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján
hírlevél feliratkozás Hírlevél küldés Önkéntes hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele* Későbbi bizonyítás Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet Polgári jogi elévülési időben
felhasználási feltételek tudomásul vétele* Későbbi bizonyítás Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet Polgári jogi elévülési időben
Megrendelés elküldésének időpontja* Teljesítés, későbbi bizonyítás Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet Polgári jogi elévülési időben
megrendelés során használt eszköz IP címe * későbbi bizonyítás Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet Polgári jogi elévülési időben

 

Weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosításával kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
célja a weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) Weboldalt látogató, adatok által beazonosítható vagy beazonosított természetes személyek név, telefonszám, időpont, választott szolgáltatás 30 napig Érintettek

 

A fogyasztóvédelmi törvény alapján reklamáció/panaszkezelés során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése, rendezése és a kapcsolattartás jogi kötelezettség teljesítése Minden természetes személy, aki igénybe vett szolgáltatásra, megvásárolt termékre, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közli, továbbá a panaszt kezelő Munkatárs az 1997. évi CLV. törvényt és a vonatkozó panaszfelvételi jegyzőkönyv vagy benyújtott panasz adatköreit 5 év Érintettek

 

Rögzített vonalú telefonbeszélgetés során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
minőségjavítás, kapcsolattartás nyomonkövetése, az érintetti, felhasználói igények és problémák dokumentálása és hatékonyabb elintézése önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki a rögzített vonalú telefonbeszélgetés által/során beazonosítható, beazonosított hívás azonosítója, érintett neve, telefonszám, érintett hangja, a hívás időpontja, a beszélgetés során megadott személyes adatok, telefonbeszélgetés oka 6 hónapig, panasz esetén az 1997. évi CLV. törvény alapján 5 évig Érintettek

 

Érintetti – ügyfél – nyilvántartás során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
az érintett azonosítása, vele történő kapcsolattartás, megállapodás teljesítésének nyomonkövetése az adatkezelés jogalapja a 6. cikk (1) b). pontja, mert a teljesítéshez szükséges, ha a szerződést kötő fél az érintett maga (pl. természetes személy, egyéni vállalkozó, stb.) vagyamennyiben a megállapodásban az érintett szervezet képviselője, vagy kapcsolattartója, úgy adatainak kezelése az Adatkezelő jogos érdekén alapul, vagyha potenciális ügyfélről van szó, az érintetti adatokat az Adatkezelő jogos érdeke alapján nyilvántartási rendszerben kezeli, vagyjogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki az Adatkezelő ügyfele, vagy ügyfele kíván lenni ügyfél neve, kapcsolattartó neve, beosztás, telefonszám
e-mail cím, képviselt szervezet adatai, megrendelések adatai
ha jogi vagy ténybeli akadály nincsen, akkorérintett kérésére törlésig,vagy adategyeztetés sikertelensége miatt történő törlésig,vagyutolsó vásárlástól számított 8 évig Érintettek

 

Iktatás során rögzített adatokkal kapcsolat adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
bejövő/kimenő küldemények nyomonkövetése későbbi bizonyítás céljából Jogos érdek, GDPR 6. cikk (1) f) pontja Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatait az Adatkezelő iktatás közben rögzíti, tipikusan a bejövő küldemény feladója, kimenő küldemény címzettje, vagy képviselője név, cím, tárgy, időpont általános elévülési időben Érintettek

 

Számlakibocsátás során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Idő Forrás
a számlakibocsátással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése jogi kötelezettség teljesítése a 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő által kibocsátott számla (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylat) alapján azonosítható, azonosított 2007. évi CXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az üzleti év plusz 8 év közvetlenül az érintettől, ritkán közhiteles nyilvántartásból

 

Számlabefogadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a számla (és azzal egy tekintet alá eső dokumentumok) tárolása a 2007. évi CXXVII. tv. 179. §-a alapján jogi kötelezettség teljesítése (számla megőrzése) a 2007. évi CXXVII. törvény (179. §) alapján minden természetes személy, akinek adata az Adatkezelő által befogadott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) vagy mellékletére rákerült 2007. évi CXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az üzleti év plusz 8 év közvetlenül a számlát kiállító féltől

 

Hírlevél küldése során kezelt adatok adatkezelési tájékoztatójának összefoglaló táblázata
Cél: a címzett (feliratkozott érintett) rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő (és Partnerei) legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldés. Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik. Adatok forrása: érintettek.
Kezelt adat köre Cél Jogalap Tárolási idő
név* azonosítás Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja és Reklámtv. 6. § (1) bek.)

Aktív (kiküldést lebonyolító) hírlevél adatbázisban: érintett leiratkozásáig, vagy ha Adatkezelő hozzájárulás megerősítést kér, a megerősítés megadására nyitva álló határidő lejártával törldőnek az adatok

Passzív adatbázisban: hírlevélről történt leiratkozást követő 5 évig abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítja tudja a hírlevél küldés jogszerűségét

e-mail cím* azonosítás és hírlevél kiküldése Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja és Reklámtv. 6. § (1) bek.)
technikai adat: feliratkozás* és leiratkozás időpontja* későbbi bizonyítás Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a jogszerű hírlvél küldés későbbi bizonyíthatóságban ölt testet hírlevélről történt leiratkozást követő 5 évig abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítja tudja a hírlevél küldés jogszerűségét

 

Nyereményjáték szervezése (sorsolás, nyeremény átadás) kapcsán történő adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
a részvétel lehetővé tétele, az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékra leadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított lásd az adott nyereményjáték tájékoztatójában jelentkezés kapcsán kezelt adatok vonatkozásában cél megvalósulásáig (sorsolásig), de legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig; nyeremény átadása kapcsán kezelt adatok vonatkozásában a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart Érintettek

 

Ügyfélelégedettség mérése során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
a visszajelzések alapján a minőség, az elégedettség javítása (emberi, fizikai és más erőforrások vonatkozásában), esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás Hozzájárulás vagy jogos érdek Minden természetes személy, aki az Adatkezelő minőségbiztosítási folyamatának részeként ügyfélelégedettség mérésben vesz részt (függetlenül a jogalaptól) Lásd az elégedettségi kérdőívek adattartalmát cél megvalósulásáig (szükséges javítás végrehajtásáig); panasz esetén 5 évig saját érintetti nyilvántartásból, érintettektől

 

Közösségi oldalakon megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
Adatkezelő tartalmainak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje Önkéntes hozzájárulás Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik, vagy más interakciót végeznek érintett publikus neve, érintett publikus fotója, érintett publikus e-mail címe, érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete, érintett általi értékelés,vagy más művelet érintett kérésére törlésig Érintettek

 

Cookie-k

Cookie neve Funkció Időtartam
Google analytics optimalizálás, elemzés 4 év
Google ads hirdetés, remarketing 2 év
Facebook bejelentkezés nincs adattárolás
Facebook Hirdetés, remarketing 2 év
Google optimize A/B tesztelés, optimalizálás 1 év

Google Analytics:

A weboldal a Google Analytics-et, a Google Inc. („Google“) webelemző szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics ún. „sütiket“, küld az Ön számítógépére, mely tárolódik, és adatokat küldd a látogatás adatairól. Az süti adatokat minden esetben a Google tárolja amerikai szerverein. Az Analytics-be érkező személyes adatokat, pl. IP- cím, megrendelési azonosító a Google titkosítva adja át a rendszernek, így számunkra a látogató adatai nem beazonosíthatók. A sütik használatát böngészőszoftverének megfelelő beállításával letilthatja. A Google általi adatgyűjtést és -felhasználást (sütik és IP-cím) az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

A plug-in helyett vagy mobil eszközök böngészőin kattintson erre a linkre egy letiltó süti telepítéséhez, mely a továbbiakban megakadályozza a Google Analytics keretein belül történő adatgyűjtést ezen a weboldalon. A letiltás mindaddig érvényben marad, míg nem törli annak sütijét. Ha a süti törlődött, elegendő mindössze újból a linkre kattintania. A Google Analytics felhasználási feltételeiről és adatvédelmi irányelvéről az alábbi oldalakon talál további információkat: 

https://www.google.com/analytics/terms/us.html 

https://www.google.de/intl/en-GB/policies/ 

A Google Remarketinget, a Google hirdetési szolgáltatását is használjuk, melynek segítségével célirányos hirdetéseket jeleníthetünk meg a weboldal korábbi látogatói számára. Ez a funkció az eszközök közötti remarketinget alkalmaz, a Google AdWords és a DoubleClick alkalmazásával. Ha beleegyezését adta, hogy a Google az Ön webes és böngészési előzményeit Google fiókjához társítsa, akkor a Google az Ön Google fiókjából és a Google Analyticsből származó információkat együttesen használja fel a hirdetések testreszabására és az eszközök közötti remarketing célcsoportja adatainak meghatározására. Google felhasználóként a „Saját fiókban” adhatja meg saját hirdetési beállításait és kapcsolhatja ki a személyre szabott hirdetések megjelenítését. A Google általi adatgyűjtést és –felhasználást az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Analitika, Facebook pixel (képpont):

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett Facebook pixel (korábban konverziókövetési képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a Facebook-nak, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. Ez egyrészt az Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti, másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg hirdetéseit, akiknél nagyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A Facebook pixelt személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

Facebook remarketing:

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

Google Ads Remarketing:

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.

Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére.

Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.

Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.

Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat. 

 

Az érintett jogai

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

  Előzetes tájékozódáshoz való jog Hozzáférés joga Helyesbítés joga Törlés joga Korlátozás Adat- hordozhatóság Tiltakozás Hozzájárulás visszavonása
Hozzájárulás
Megállapodás
Jogi kötelezettség
Létfontosságú érdek
Közfeladat, közhatalmi jog.
Jogos érdek

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)                               

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (7100 Szekszárd, Rákóczi utca 142-146.) vagy e-mail-es elérhetőségre (hello@dogz.hu) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • www: http://www.naih.hu
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso 

 

Lezárva: 2021.01.02.